- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Turystyczny Klub Żeglarski "TRAMP" działający przy Górnośląskim Oddziale PTTK - z siedzibą w Katowicach kod pocztowy 40-013; ul. Staromiejska 4; siedziba Klubu ul. Żeglarska 16; 41-300 Dąbrowa Górnicza; kontakt poprzez pocztę e-mail: tramp@onet.pl
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych PTTK oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa „prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 oraz są przepisy RODO:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. e) - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Podstawą prawną przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych jest:
  • art. 9 ust. 2 lit. a) - zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe członków Klubu będą przetwarzane przez okres przynależności do Klubu. Dane osobowe byłych członków Klubu będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od momentu ustania członkostwa w Klubie, po czym dane w postaci imienia i nazwiska przetwarzane będą w celach archiwalnych. Dane osobowe innych podmiotów przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane. Dane archiwalne przetwarzane będą przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Na podstawie przepisów RODO, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego