- Tramp

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty
Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Turystycznego Klubu Żeglarskiego PTTK „TRAMP”
 1. Obrady rozpoczęły się w dniu 21.10.2017 r. o godzinie 16.00, to jest w drugim terminie. Obrady odbywały się w świetlicy na terenie Ośrodka Pogoria. O terminie zebrania członkowie Klubu byli wielokrotnie informowani drogą mailową oraz poprzez pisemne informacje umieszczone w gablocie na terenie Ośrodka. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej zostały powiadomione ustnie. Przed zebraniem w świetlicy Klubu zostały wywieszone: regulaminy wszystkich komisji, propozycja porządku obrad, aby członkowie Klubu mogli się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem obrad.
 2. Na wniosek Komandora Klubu zebrani wybrali kol. Marka Słabonia na Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przewodniczący Zebrania zaprosił do prezydium zebrania Wiceprezesów Górnośląskiego Okręgu PTTK, to jest: kol. Mariana Zapę oraz Witolda Wróbla, a także byłego komandora Klubu Edwarda Tomanka.
 4. Na wniosek Przewodniczącego zebrani wybrali na sekretarza zebrania Macieja Zielińskiego.
 5. Przewodniczący zebrania przeprowadził wybór Komisji Mandatowej. Komisja została wybrana w składzie: Agnieszka Janowska, Jacek Tkocz, Jacek Tomanek. Komisji Mandatowej zostały przekazane: lista członków Klubu, regulamin Komisji, wzór protokołu Komisji. Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 1 do protokołu zebrania.
 6. Na wniosek Przewodniczącego zebrani zatwierdzili regulamin zebrania, z którym mogli się zapoznać przed rozpoczęciem obrad.
 7. Na wniosek Przewodniczącego zebrani zatwierdzili Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Joanna Boratyńska, Aleksandra Magiera, Bogdan Gliński. Komisji został przekazany regulamin komisji, wzór protokołu Komisji.
 8. Komandor Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu w czasie kadencji. Sprawozdanie Komandora stanowi załącznik nr 2 do protokołu zebrania. W trakcie Sprawozdania na wniosek Komandora Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć członka naszego Klubu ś.p. Andrzeja Rachniowskiego, który odszedł na wieczną wachtę w tym roku. W trakcie przedstawiania sprawozdania Komandor wręczył dyplomy i puchary uczestnikom regat klubowych.
 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Gliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu zebrania.
 10. Komisja uznała, że uchwała Zarządu dotycząca zakupu żagli nie została zrealizowana, żagle zostały pozyskane a nie zakupione.
 11. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu zostało przegłosowane i przyjęte zwykłą większością głosów.
 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przegłosowane i przyjęte zwykłą większością głosów.
 14. Przewodniczący przedstawił kandydaturę delegatów na zjazd Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK, w trakcie, których odbędą się wybory do władz Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Kandydatury kolegów: Wojciech Skóra oraz Zygmunt Borg zostały przegłosowane i przyjęte większością głosów.
 15. Przewodniczący przedstawił do omówienia sprawy organizacyjne: Remont elewacji hangaru, podwyższenie składek za nieprzepracowane godziny, regulamin posiadania domku na terenie Klubu.
 16. Przewodniczący przedstawił propozycję wprowadzenia w roku 2018 dodatkowej jednorazowej składki w wysokości 200 zł od członka Klubu, dedykowanej na remont elewacji hangaru.
 17. Przewodniczący przedstawił propozycję podwyższenia składki za nieprzepracowane godziny z kwoty 10 zł na 20 zł.
 18. Przewodniczący przedstawił do dyskusji propozycję regulaminu posiadania domku klubowego na terenie Ośrodka.
 19. Kol. Krystyna Merker zgłosiła uwagi do propozycji regulaminu.
 20. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (która działała w składzie Bogdan Gliński – przewodniczący Joanna Boratyńska – sekretarz Aleksandra Magiera – członek) przedstawił wnioski złożone przez uczestników Zebrania jako propozycje uchwał. Nad każdym wnioskiem trwała dyskusja, wnioski były modyfikowane lub wycofywane przez wnioskodawców, następnie odbyło się głosowanie nad każdym z wniosków z osobna.
 21. Ostatecznie Walne Zebranie przyjęło następujące uchwały (dokładny cytat z protokołu Komisji Uchwał i Wniosków):
1. W uchwale dt. żagli do omegi zmienić słowo „zakup” żagli, na „pozyskanie”. Uchwała przegłosowana i przyjęta zwykłą większością głosów.
2. Podnieść opłaty za nieprzepracowane godziny na rzecz klubu z 10 na 20 zł. Uchwała przegłosowana i odrzucona przez Walne Zebranie.
3. Zlikwidować opłaty za nieprzepracowane godziny, równocześnie podnosząc pozostałe składki klubowe. Uchwała przegłosowana i odrzucona przez Walne Zebranie.
4. Powołać komisję do opracowania regulaminu posiadania domku. Uchwała przegłosowana i przyjęta zwykłą większością głosów.
5. Wprowadzić w roku 2018 dodatkowej jednorazowej składki w wysokości 200 zł (płatnej do końca 1 kwartału 2018) od członka Klubu, dedykowanej na remont elewacji hangaru. Uchwała przegłosowana i przyjęta zwykłą większością głosów.
6. Zobowiązać Zarząd Klubu do skompletowania zespołów łodziowych wszystkich członków. Uchwała przegłosowana i przyjęta zwykłą większością głosów.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik nr 4 do protokołu zebrania.

Sekretarz Zebrania
Maciej Zieliński


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego